• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • قبولی 100%دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزیکشنبه 13مرداد98 انجام می گردد.
تقدیرازدانش آموزان برتر دبیرستان شاهد مهدیون

روزدوشنبه3آبان  30نفرازدانش آموزان برگزیده دبیرستان شاهدمهدیون درنمازجماعت موردتقدیرقرارگرفتند،برگزیدگان نمازجماعت ،سیرمطالعاتی ،درسهایی ازقرآن،مسابقات فرهنگی ازجمله موارد مورد تقدیربودند.

تاریخ ارسال: 1395/8/17
تعداد بازدید: 2204
ارسال نظر