• پایگاه مطالعات نوروز، پایگاه برگزیده مدارس شاهد شهرتهران براساس ارزیابی اداره کل شهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ،رتبه برترجشنواره خیرین مدرسه سازشهرتهران
  • دبیرستان شاهد مهدیون ، دبیرستان برگزیده سفیران سلامت شهر تهران
  • ثبت نام مدارس شاهد سال 96-95
  • قبولی 100%دانش آموزان سوم ریاضی در امتحانات نهایی خرداد96راتبریک عرض می نماییم
  • ثبت نام قطعی پایه دهم روزدوشنبه 23مرداد96 انجام می گردد.
برگزاري سومين جلسه شوراي دبيران دبيرستان مهديون

سومين جلسه شوراي دبيران دبيرستان مهديون روزچهارشنبه 20آذر وباهدف بررسي وضعيت آموزشي وهماهنگي جهت امتحانات نوبت اول برگزارميگرديددرابتدا آقاي بهشتي مديريت آموزشگاه ضمن تشكراززحمات همكاران دربرگزاري امتحانات ميان نوبت وبرگزاري جلسه ديداربااولياء درخصوص امتحانات نوبت اول مطالبي ارائه نمودندوسپس همكاران نكته نظرات خودرابيان نمودندودرپايان همكاران ساعي موردتقدير قرارگرفتند.

تاریخ ارسال: 1392/9/23
تعداد بازدید: 2579
ارسال نظر